วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาภูมิศาสตร์

วันนี้ผมแค่ลองออกสอบในหนังสือที่ผมเรียน
ถ้าผิดพลาดดประการใดต้องขออภัยไว้น๊ะที่นี้ด้วยน๊ะครับ

แนวข้อสอบวิชาภูมิศาตร์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการทางภูมิศาสตร์

1.โครงสร้างโลกแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

ก. 1 ชั้น

ข. 2 ชั้น

ค. 3 ชั้น

ง. 4 ชั้น

2.ชั้นเปลือกโลกชั้นนอกสุดมีควาหนาประมาณกี่กิโลเมตร

ก. 16 - 40 กิโลเมตร

ข. 20 - 46 กิโลเมตร

ค. 25 - 51 กิโลเมตร

ง. 30 - 50 กิโลเมตร

3.หินที่ปรากฏในชั้นเปลือกโลกมีกี่กลุ่มใหญ่ๆ

ก. 3 กลุ่ม

ข. 4 กลุ่ม

ค. 5 กลุ่ม

ง. 6 กลุ่ม4.ภูมิประเทศของโลกแบ่งออกได้เป็นกี่รูปแบบ

ก. 3 รูปแบบ

ข. 4 รูปแบบ

ค. 5 รูปแบบ

ง. 6 รูปแบบ

5.ชั้นเทอร์มอสเฟียร์มีอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศอยู่ประมาณกี่องศาเซลเซียส

ก. 1,500 องศาเซลเซียส

ข. 1,400 องศาเซลเซียส

ค. 4,300 องศาเซลเซียส

ง. 5,100 องศาเซลเซียส

6.ชั้นเอกโซสเฟียร์โดยปกติจะมีอหภูมิประมาณที่องศาเซลเซียส

ก. สูงกว่า 2,200 องศาเซลเซียส

ข. สูงกว่า 2,600 องศาเซลเซียส

ค. สูงกว่า 2,500 องศาเซลเซียส

ง. สูงกว่า 2,300 องศาเซลเซียส

7.แพะเมืองผีเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากอะไร

ก. แผ่นดินไหว

ข. การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

ค. การทรุดตัวของเปลือกโลก

ง. การสึกกร่อนของเปลือกโลก

8.แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร

ก. แผ่นดินไหว

ข. การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

ค. การทรุดตัวของเปลือกโลก

ง. การสึกกร่อนของเปลือกโลก

9.ที่ราบสูงที่สำคัญของโลกแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ก. 1 ลักษณะ

ข. 2 ลักษณะ

ค. 3 ลักษณะ

ง. 4 ลักษณะ

10.ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจะต้องมีความแตกต่างของอันดับพื้นที่ตั้งแต่ที่เมตรขึ้นไป

ก. 200 เมตร

ข. 400 เมตร

ค. 600 เมตร

ง. 800 เมตร11.ชั้นตะกอนชั้นไหนมีความแข็งแกร่งมากที่สุด

ก. ชั้นล่าง

ข. ชั้นบน

ค. ชั้นกลาง

ง. ไม่มีข้อถูก

12.ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวมีกี่ระดับ

ก. 6 ระดับ

ข. 12 ระดับ

ค. 18 ระดับ

ง. 19 ระดับ

13. วนอุทยานเขาโครงกระโดงตั้งอยู่จังหวัดใด

ก. ยะลา

ข. สุราษ

ค. นครศรีธรรมราช

ง. บุรีรัมย์

14.เสาเฉลียงตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก. ปทุมธานี

ข. แขนแก่น

ค. อุบลราชธานี

ง. สมุทรสงคราม

15.กระบวนการเกิดปรากฏการน้ำค้างแข็งมีทั้งหมดทั้งสิ้นที่แบบ

ก. 2 แบบ

ข. 3 แบบ

ค. 4 แบบ

ง. 5 แบบ

16.พายุดีเปรสชัน (Depression) มีความเร็วรอบศูนย์กลางสูงสุดไม่ถึงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ก. 54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข. 57 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค. 58 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ง. 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

17.พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) มีความเร็วรอบศูนย์กลางสูงสุดกิโลเมตรต่อชั่วโมง

ก. 105 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ข. 107 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ค. 115 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ง. 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

18.กระบวนการเกิดแผ่นดินไหวแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ก. 2 ลักษณะ

ข. 3 ลักษณะ

ค. 4 ลักษณะ

ง. 5 ลักษณะ

19.การเกิดแผ่นดินไหวถึงขนาดที่อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากและแผ่นดินอาจมีรอยแยกกี่ริคเตอร์

ก. 3- 39 ริคเตอร์

ข. 4 - 4.9 ริคเตอร์

ค. 5 – 5.9 ริคเตอร์

ง. 7.0 ริคเตอร์ขึ้นไป

20.แผ่นดินไหวอันดับที่หนึ่งมีค่ารุ่นแรงน้อยกว่ากี่ริคเตอร์

ก. 1.5 ริคเตอร์

ข. 2.4 ริคเตอร์

ค. 3.4 ริคเตอร์

ง. 4.4 ริคเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่และเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์

1.การแบ่งแผนที่แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ก. 1 ลักษณะ

ข. 2 ลักษณะ

ค. 3 ลักษณะ

ง. 4 ลักษณะ

2.ส่วนประกอบสำคัญของแผนที่ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่อย่าง

ก. 1 อย่าง

ข. 2 อย่าง

ค. 3 อย่าง

ง. 4 อย่าง

3.แผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแบบใด

ก. เกี่ยวกับเขตการปกครอง

ข. เกี่ยวกับข้อมูลสูงต่ำของภูมิประเทศ

ค. เกี่ยว กับข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ง. เกี่ยวกับด้านข้อมูลด้านพืชพรรณธรรมชาติ

4.สีน้ำเงินในแผนที่ใช่แทนรายละเอียดเกี่ยวกับอะไร

ก. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ข. พืชพันธุ์ต่างๆ

ค. ความจุของภูมิประเทศ

ง. น้ำและแหล่งน้ำต่างๆ

5. แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเขตการปกครองของแต่ละประเทศเยกว่าแผนที่อะไร

ก. แผนที่ภูมิประเทศ

ข. แผนที่รัฐกิจ

ค. แผนที่ภูมิอากาศ

ง. แผนที่ธรณีวิทยา

6. วิชาภูมิศาสตร์ มาจากคำศัพท์คำว่าอะไร

ก. physical

ข. description

ค. geography

ง. human7. แผนที่ที่มีการค้นพบว่าเก่าแก่ที่สุด คือแผนที่ที่ทำจากอะไร

ก. แผนที่ที่ทำจากดินเหนืยว

ข.แผนที่ที่ทำจากหิน

ค.แผนที่ที่ทำจากกระดาษ

ง.แผนที่ที่ทำจากไม้

8.แผนที่หมายถึงอะไร

ก.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อบอกเส้นทาง

ข.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมบนโลก

ค.สิ่งที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์และสี

ง.ถูกทุกข้อ

9.คำว่า “เครื่องมือ(tool)เป็นคำนามหมายถึงว่าอะไร

ก.ข้อมูลต่างๆ

ข.สิ่งของสำหรับการใช้งาน

ค.อุปกรณ์หรือสิ่งที่นำมาใช้เป็นรายละเอียด

ง.สิ่งที่ช้ในการปรับปรุง

10.สนามแม่เหล็กโลกที่มีผลต่อเข็มแม่เหล็กโลกถูกสร้างนำมาใช้เป็นอะไร

ก.นาฬิกา

ข.ปลายธนู

ค.กริช

ง.เข็มทิศ

11. “รายพิมพ์ร่องรอย”สามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายโดยการตรวจจับด้วยอะไร

ก.ดาวเทียม

ข.อินฟาเรด

ค.คลื่นสนามแม่เหล็ก

ง.สัญญาณพิกัดพื้นผิวโลก

12.อะไรหมายถึงรูปภาพของภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก

ก.ภาพถ่ายทางอากาศ

ข.ภาพถ่ายจากดาวเทียม

ค.ภาพถ่ายจากกล้องพื้นดิน

ง.เครื่องบอกตำแหน่งพิกัด

13.ฟิล์มที่มีความไวต่อช่วงแสงเหนือม่วง น้ำเงิน และเขียว เรียกว่าอะไร

ก.ฟิล์มขาวดำธรรมดา

ข.ฟิล์มขาวดำอินฟาเรด

ค.ฟิล์มขาวดำดิจิตอล

ง.ฟิล์มออร์โทโครเมติค

14.ฟิล์มที่มีความไวต่อแสงในทุกช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้

ก.ฟิล์มขาวดำอินฟราเรด

ข.ฟิล์มสีธรรมชาติ

ค.ฟิล์มสีไม่ธรรมชาติ

ง.ฟิล์มขาวดำดิจิตอล

15.อะไรที่หมายถึงการบันทึกหรือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุพื้นที่เป้าหมาย

ก.รีโมทเซนซิง

ข.รีโมทคอนโทรน

ค.เมมโมรี่

ง.ตัวบันทึกข้อมูล

16.คลื่นอินฟาเรดที่ตอบสนองต่อสายตามนุษย์แบ่งออกเป็นกี่สี

ก. 5 สี

ข. 4 สี

ค. 3 สี

ง. 2 สี

17.ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มีองค์ประกอบที่สำคัญกีแบบ

ก. 1 แบบ

ข. 2 แบบ

ค. 3 แบบ

ง. 4 แบบ

18.ข้อมูลเชิงพื้นที่คืออะไร

ก.เป็นข้อมูลที่บอกตำแหน่งหรือส่วนที่ปรากฏบนผิวโลก

ข.เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกคืออะไร

ค.เป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลเวลาใด

ง.ถูกทั้งข้อ ก และ ข

19.ข้อมูลเชิงลักษณะคืออะไร

ก.เป็นข้อมูลที่บอกตำแหน่งหรือส่วนที่ปรากฏบนผิวโลก

ข.เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกคืออะไร

ค.เป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลเวลาใด

ง.ถูกทั้งข้อ ก และ ข

20ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เวลาคืออะไร

ก.เป็นข้อมูลที่บอกตำแหน่งหรือส่วนที่ปรากฏบนผิวโลก

ข.เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกคืออะไร

ค.เป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลเวลาใด

ง.ถูกทั้งข้อ ก และ ค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท

ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท

ง. 4 ประเภท

2.ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป

ก.สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป

ข.ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้

ค.สิ่งที่นำมาใช้แล้วแปลเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่น

ง.ถูกทุกข้อ

3.ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก

ก.สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป

ข.ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้

ค.สิ่งที่นำมาใช้แล้วแปลเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่น

ง.ถูกทุกข้อ

4.การที่ธรรมชาติถูกทำลายสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่ลักษณะนี้เรียกว่าอะไรและข้อใดถูกต้องที่สุดก.ธรรมชาติขาดความสมดุล

ข.ธรรมชาติสมดุลกัน

ค.สภาวะเป็นพิษ

ง.สภาวะผิดปกติ

5.ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ก.รถยนต์

ข.ถนน

ค.บ้านเรือน

ง.แร่ธาตุ

6.ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

ก.อาคารบ้านเรือน

ข.แร่ธาตุ

ค.ดิน

ง.น้ำ

7.ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

ก.ป่าไม้

ข.อาคารบ้านเรือน

ค.ดิน

ง.น้ำ

8.นาย สืบ นาคะเสถียรได้จบชีวิตลงในวันที่เท่าไร

ก. 1 กันยายน

ข. 22 สิงหาคม

ค. 13 ตุลาคม

ง. 4 มกราคม

9.มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เริ่มก่อตั้งในวันที่เท่าไรปีใด

ก. 16 กรกฏาคม 2535

ข. 14 สิงหาคม 2534

ค. 18 กันยายน 2533

ง. 17 ตุลาคม 2532

10.สมาคมหยาดฝนก่อตั้งในปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2535

ข. พ.ศ. 2536

ค. พ.ศ. 2537

ง. พ.ศ. 2538

11.ข้อใดไม่ใช่บทบาทและผลการดำเนินงานของสมาคมหยาดฝน

ก.ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและพะยูน

ข.เป็นสมาคมการค้าแห่งชาติ

ค.ดำเนินโครงงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

ง.ดำเนินโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

12.องค์กรกรันพีซมีสำนักงานใหญ่ก่อตั้งอยู่ในประเทศอะไร

ก. ประเทศเนเชอร์แลนด์

ข.ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค. ประเทศฝรั่งเศส

ง.ประเทศรัฐเซีย

13.องค์กรกรีนพีซมีสาขากระจายอยู่กี่ประเทศ

ก. 31 ประเทศ

ข. 41 ประเทศ

ค. 51 ประเทศ

ง. 61 ประเทศ

14.กองทุนสัตว์ป่าโลกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2505

ข. พ.ศ. 2504

ค. พ.ศ. 2503

ง. พ.ศ. 2502

15.กองทุนสัตว์ป่าโลกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอะไร

ก.ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข.ประเทศเกาหลี

ค.ประเทศรัฐเซีย

ง.ประเทศเวียดนาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น