วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์

นี่เป็นแนวของสอบที่ผมลองออกข้อสอบมาจากในหนังสือที่ผมเรียนถ้าผิดพลาดประการใดก็ข้ออภัญไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคร๊าบ  แต่ก็ลองเอาไปเฉลยเองน๊ะคร๊าบ

วิชาประวัติศาสตร์

บทที่ 1 ศักราชและการเปลี่ยนแปลง

1.พุทธศักราชมีวิทีการนับเป็นกี่แบบ

ก. 1 แบบ

ข. 2 แบบ

ค. 3 แบบ

ง. 4 แบบ

2.การนับพุทธศักราชแบบลังกาจะนับมากกว่าแบบไทยกี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 2 ปี

ค. 3 ปี

ง. 4 ปี

3.จุลศักราชเลิกใช้ในสมัยรัชกาลใด

ก. รัชกาลที่ ๑

ข. รัชกาลที่ ๒

ค. รัชกาลที่ ๓

ง. รัชกาลที่ ๓

4.สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค

ก. 1 ยุค

ข. 2 ยุค

ค. 3 ยุค

ง. 4 ยุค

5.ยุคหินแบ่งออกเป็นกี่ยุค

ก. 1 ยุค

ข. 2 ยุค

ค. 3 ยุค

ง. 4 ยุค

6.ยุคหินเกิดขึ้นประมาณกี่ปีก่อนคริสต์ศักราช

ก. 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ข. 4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ค. 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ง. 6,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

7.ยุคโลหะเกิดขึ้นประมาณกี่ปีก่อนคริสต์ศักราช

ก. 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ข. 4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ค. 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ง. 6,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

8.ชนชาติใดเป็นผู้ที่ประดิษอักษรคูนิฟอร์ม

ก. ชาวสุเมเรียน

ข. ชาวจีนโบราณ

ค. ชาวญี่ปุ่นโบราณ

ง. ถูกทุกข้อ

9.สมัยพาธาเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราชใด

ก. ๑๙๑ – ๒๕๑ ปีคริสต์ศักราช

ข. ๕๙๔ – ๖๒๗ ปีคริสต์ศักราช

ค. ๖๒๗ – ๗๙๐ ปีคริสต์ศักราช

ง. ๗๑๐ - ๗๙๔ ปีคริสต์ศักราช

10.การสร้างสรรค์วัฒนธรรมหยางเชามีการสร้างในสมัยใด

ก.ประวัติศาสตร์จีนตอนกลาง

ข.ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

ค.ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตอนกลาง

ง. ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่

11.สมัยคุปตะสิ้นสุดในคริสต์ศักราชใด

ก. คริสต์ศักราช 235

ข. คริสต์ศักราช 446

ค. คริสต์ศักราช 551

ง. คริสต์ศักราช 552

12.ยุคหินใดเป็นยุคที่เริ่มการมีการทำเกษตรกรรม

ก. ยุคหินเก่า

ข. ยุคหินกลาง

ค. ยุคหินใหม่

ง. ถูกทุกข้อ

13.ยุคใดที่เริ่มมีการทำสานตระกร้า

ก. ยุคหินเก่า

ข. ยุคหินกลาง

ค. ยุคหินใหม่

ง. ถูกทุกข้อ

14.นักประวัตจิศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค

ก. 1 ยุค

ข. 2 ยุค

ค. 3 ยุค

ง. 4 ยุค
บทที่ 4 อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
1.อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้กำเนิดในลุ่มแม่น้ำอะไร
ก.แม่น้ำสินธุ
ข.แม่น้ำไนล์
ค.แม่น้ำไทกริส
ง.แม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีส
2.คำว่าเมโสโปรเตเมียเป็นคำที่มาจากภาษาอะไร
ก.กรีช
ข.จีนโบราณ
ค.เยอรมัน
ง.ขอมโบราณ
3.คำว่าเมโสโปรเตเมียมีความหมายว่าอย่างไร
ก.ดินแดนระหว่างแม่น้ำทั้งสอง
ข.ดินแดนแห่งการค้า
ค.ดินแดนแห่งเทพเจ้า
ง.ดินแดนแห่งความเจริญ
4.อักษรลิ่มเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.อักษรคูนีฟอร์ม
ข.อักษรกรีช
ค.อักษรจีนโบราณ
ง.ถูกทุกข้อ
5.พวกชาวสุเมเรียนได้รู้จักการประดิษอักษรราวกี่ปีก่อนคริสต์ศักราช
ก. ราวสามพันห้าร้อยสามปีก่อนคริสต์ศักราช
ข.ราวสามพันห้าร้อยสีปีก่อนคริสต์ศักราช
ค.ราวสามพันห้าร้อยปีก่อนคริสต์ศักราช
ง.ราวสามพันห้าร้อยสองปี
6.ชาวสุเมเรียน เป็นชนเผ่าที่มีอำนาจครอบครองดินแดนใด
ก.เมโสโปเตเมีย
ข.เทือกเขาคอเคซัล
ค.เอลาม
ง.เปอร์เซีย
7.ชนกลุ่มต่างๆที่อพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมียนี้เมื่อประมาณกี่ปีก่อนคริสต์ศักราช
ก.สองพันปี
ข.สองพันห้าร้อยปี
ค.สามพันปี
ง.สามพันห้าร้อยปี
8.พวกสุเมเรียนนิยมสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่เรียกว่าอะไร
ก.ไทรกริส
ข.พีระมิด
ค.ซิกกูแรต
ง.ยูเฟรทีส
9.ซิกกูแรต สร้างด้วยวัสดุใด
ก.ปูนขาว
ข.อิฐแห้ง
ค.หินเก่าแก่
ง.ไม้ขนาดใหญ่
10.ชาวสุเมเนียนเป็นชนชาติกลุ่มแรกที่รู้จักประดิษฐ์อักษรได้ราวกี่ปีก่อนคริสต์ศักราช
ก.สองพันปี
ข.สองพันห้าร้อยปี
ค.สามพันห้าร้อยปี
ง.สามพันเจ็ดร้อยปี
11.อักษรที่ใช้การบันทึกนี้เรียกว่า อักษรลิ่ม หรือเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.คูนิฟอร์ม
ข.เมเนีย
ค.เซมติก
ง.อินโดอารยีน
12.CUNEUS แปลว่าอะไร
ก.รูปร่าง
ข.ลิ่ม
ค.วงกลม
ง.อิฐแตก
13.formis คืออะไร
ก.รูป
ข.เส้นโค้ง
ค.อักษร
ง.ซิกแซก
14.ชาวสุเมเรียนเสือมอำนาจลงเพราะข้อใด
ก.การทำสงครามกับเผ่าอื่น
ข.น้ำท่วม
ค.ไฟป่าครอบตายหมด
ง.แผ่นดินไหว
15.พวกอามอไซด์ได่ตั้งอาณาจักขึ้นมามีชื่อว่าอะไร
ก.อาณาจักรฮีลซีเรียน
ข.อาณาจักรฮับบูรามี
ค.อาณาจักรฮิตไทต์
ง.อาราจักรบาบิโลเนีย
16.การประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นใดสมัยใด
ก.พระเจ้าฮัมมูราบี
ข.เมืองนิเนวห์
ค.ชาวอัสซีเรียน
ง.พระเจ้าฮัสชูร์บามี
17.อาณาจักรบาบิโลเนียใหม่เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากในสมัยใด
ก.พระเจ้าไซรัสมหาราช
ข.พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์
ค.พระเจ้าอัสชูร์บานิบาล
ง.พระเจ้าฮัมมูมหาราช
18.ทรัพยากรที่มีอยู่มากในอียิปต์คือข้อใด
ก.แร่ธาตุ
ข.น้ำมันดิบ
ค.หินทราย
ง.ทองคำ
19.การสร้างพีระมิดและมัมมี่นี้เป็นไปตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในเรื่องใด
ก.ทำให้ผู้นับถือเจริญรุ่งเรื่องขึ้น
ข.การฟื้นคืนชีพของผู้ตาย
ค.เก็บไว้ให้คนรุ่นหลัง
ง.เพื่อเอาไว้ฝังไว้ในพีระมิด
20.มรดกโลกสำคัญที่ชาวฮีบรูมอบไว้ให้อารยธรรมตะวันตกคืออะไร
ก.ศาสนายูดาย
ข.เสื้อผ้าใส่ในสมัยนั้น
ค.สิ่งของมีค่าทั้งหมด
ง.ถูกทุกข้อบทที่ 5 พัฒนาการมองยุโรปสมัยกลาง
1.ข้อใดไม่ใช่ระยะในสมัยกลาง
ก.ระยะต้น
ข.ระยะปลาย
ค.ระยะกลาง
ง.ระยะปรับปรุง
2.อาณาจักรโรมันตะวันออกล่มสลายในปี ค.ศ. ใด
ก. 1451
ข. 1452
ค. 1453
ง. 1454
3.ชนเผ่าลอมบาร์ค เข้ามาตั้งอาณจักในประเทศอิตาลีในปี ค.ศ.ใด
ก. 567
ข.568
ค. 569
ง. 570
4.ชนเผ่าแองโกล – แซกซันเข้าไปตั้งอาราจักในที่ใด
ก.เกะอังกฤษ
ข.ฝรั่งเศส
ค.อ่าวเปอร์เซีย
ง.ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
5.สมัยที่ยุโรปตอนกลางมีความแตกต่างทางด้านการเมือง เสรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนักประวัติศาสตร์เรียกช่วงนี้ว่าอะไร
ก.ยุโรปตกต่ำ
ข.ยุคมืด
ค.ยุควิกฤต
ง.ขาดดุลค้า
6.องค์กรสถาบันคริสต์ศาสนามีประมุขคือใคร
ก.องค์สันตะปาปา
ข.พระพุทธเจ้า
ค.เทพีเสรีภาพ
ง..ทหาร
7.จักวรรดิแฟรงค์ล่มสลายในช่วงคริสศรรษที่เท่าใด
ก. 6
ข. 7
ค. 8
ง. 9
8.คริสต์จักรได้สร้างเสริมระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแบบใด
ก.แบบยุคหินกลาง
ข.แบบขุนนาง
ค.แบบโรมัน
ง.แบบพ่อปกครองลูก
9.สมัยจักวรรดิโรมันใครคือผู้ก่อตั้งศาสนา
ก.องค์สันตะปาปา
ข.เหมาเฉินตง
ค.พระเยซู
ง.พระเจ้า
10.การไล่ออกจากศาสนา เรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.เนรเทศ
ข.บัพพาชนียกรรม
ค.ย้ายศาสนา
ง.ถูกทุกข้อ
11.สงครามครูเสด ส่งผลกระทบถึงใคร
ก. อังกฤษ – จีน
ข. ยุโรป – มุสลิม
ค. ไทย – ญี่ปุ่น
ง. วียดนาม – กัมพูชา
12.ฝรั่งเศสเอาชนะกองทัพอังกฤษได้ที่เมืองใด
ก.ปารีต
ข.เบลเยียม
ค.ฟลานเดอร์
ง.เมืองออร์แลออง
13.วิหารลินคอล์น อยู่ประเทศใด
ก.อังกฤษ
ข.ฝรั่งเศส
ค.อเมริกา
ง.อิตาลี
14.วิหารและหอเอนปิซ อยู่ประเทศใด
ก.อังกฤษ
ข.ฝรั่งเศส
ค.อเมริกา
ง.อิตาลี
15.มหาวิหารแซงต์ซาแปลล์ อยู่ประเทศใด
ก.เบลเยี่ยม
ข.อเมริการ
ค.ฝรั่งเศส
ง.สวิทสแลนด์
16.Fair คืออะไร
ก.งานแสดงสินค้า
ข.การฟื้นตัว
ค.สมาคม
ง.ธนาคาร
17.มหาวิยาลัยตะวันตกเป็นมรดกที่สำคัญของใคร
ก.ฝรั่งเศส
ข.ยุโรปในสมัยตอนต้น
ค.ยุโรปสมัยกลาง
ง.ไม่แน่นอน สรุปไม่ได้
18.ตัวเลข 0 เกิดในประเทสใด
ก.อินเดีย
ข.อิตาลี
ค.โรมัน
ง.ฝรั่งเศส
19มหาวิยาลัยยุโรปมีทั้งสิ้นกี่แห่ง
ก. 80 แห่ง
ข. 160 แห่ง
ค. 180 แห่ง
ง. 200 แห่ง
20.มหาวิยาลัยเจริญเติบโตในเวลาอันรวดเร็วอันเนื่องสาเหตุใด
ก.นักศึกตั้งใจเรียน
ข.นักศึกษามีงานทำ
ค.การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ง.ถูกทุข้อบทที่ 6 พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่
1.การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  หมายถึงอะไร
ก.  การเกิดใหม่ของการศึกษา
ข.  การฟื้นฟูวิทยาศาสตร์
ค.  การฟื้นฟูศิลปะ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.ฟรานเซสโก  เปตราร์ก  คือใคร
ก.  นักรบผู้ยิ่งใหญ่
ข.  ผู้ประดิษฐ์อักษร
ค.  นักปราชญ์
ง.  อ. สอนหนังสือ
3.เลโอนาร์โด  ดา วินซี เป็นนักปราชญ์ ที่มีความรู้ยกเว้นสาขาวิชาด้านใด
ก. ชีววิทยา               ข. วิศวกรรม
ค. คณิตศาสตร์          ง. ภาษาต่างๆ
4.ภาพโมนาลิซา  เป็นสาวที่มีความโดดเด่นด้านใด
ก. มีรอยยิ้มอันชวนฉงน
ข. ผมสวยงามมาก
ค. ร่างกายใหญ่โต
ง. พูดจาไพเราะน่าฟัง
5.พวกขุนนางประสบปัญหาทางด้านการเงินจนต้องขายทรัพย์สินให้กับใคร
ก. ชายหนุ่มคนหนึ่ง
ข. ขุนนางด้วยกัน
ค. พวกนายทุน
ง.ถูกทุกข้อ
6. ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 มีประเทศที่เป็นรัฐชาติ ยกเว้นข้อใด
ก. ฝรั่งเศส                ข. สเปน
ค. โปรตุเกต               ง. อเมริกา
7. ผู้ใดเป็นผู้ก่อตั้งลัทธาลวินนิสม์
ก. จอห์น ดาลวิน
ข. อูเกอโนต์
ค.เฮนรี
ง.ดาลวิน
8.กษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขของศาสนาใน ค.ศ.ใด
ก.1563
ข.1572
ค.1581
ง.1964
9.ออกประกาศทฤษฎีกาแห่งเมืองนองต์ใน ค. ศ. ใด
ก.1589
ข.1597
ค.1596
ง.1595
10. อดีตนายทหารชาวสเปนได้ก่อตั้งคณะเจซูอิทใน ค.ศ.ใด
ก.1535
ข.1534
ค.1536
ง.1537
11.การค้าทางบกระหว่างตะวันออกกับตะวันตกชะงักงันมีสินค้าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ก.ผ้าไหม
ข.เครื่องเทศ
ค.ยารักษาโลก
ง.ถูกทุกข้อ
12.นักเดินเรือชาวโปรตุเกสอีกผู้หนึ่งคือใคร
ก.คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส
ข.บาร์โธโลมิว  ไดแฮส
ค.วาสโก  ดา  กามา
ง.นาวิกราช
13.กษัตริย์สเปนได้ออกคุมเรือทั้งหมดกี่ลำ
ก.6 ลำ
ข.5 ลำ
ค.4 ลำ
ง.3 ลำ
14.ทวีปอเมริกาใต้และข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเขาตั้งชื่อให้ว่าอะไร
ก.วาสโก
ข.กามา
ค.มาเลเซีย
ง.มาเร ปาซิโก
15.ฮอลันดา หรือ ฮอลแลนด์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
ก.เนเธอร์แลนด์
ข.ฮอลันดา
ค.ฮอลแลนด์
ง.ไม่มีข้อถูก
16.การเผยแผ่ใช้ทั้งวันติวิธีโดยคณะนักบวชเรียกว่าอะไร
ก.อินควิสซิชัน
ข.มิชชันนารี
ค.อินตรี
ง.มิชชิต
17.คริสต์ศาสนาการใช้วิธีการรุนแรงนี้เรียกว่าอะไร
ก.มิชชันนารี
ข.อินตรี
ค.อินควิสซิชัน
ง.มิชชิต
18.กู๊ดโฮปมายังอินเดียเป็นครั้งแรกและใน ค.ศ. ใด
ก.1170
ข.1171
ค.1172
ง.1660
19.การเปลี่ยนแปลงทางส่งแวดล้อมเรียกว่าอะไร
ก.การปฏิบัติทางนิเวศวิทยา
ข.แพ่พันธุ์ของสัตว์
ค.ผลิตได้ทั่วโลก
ง.ผิดทุกข้อ
20.โยฮันน์ กูเตนเบริร์ก เป็นประเทศใด
ก.อารับ
ข.เยอรมัน
ค.อังกฤษ
ง.ไทย


                                              
บทที่  7 สงครามโลก
1.ฝรั่งเศลใน ค.ศ. ๑๗๘๙ที่ยึดหลักการว่าอย่างไร
ก.เสรีภาพ
ข.เสมอภาค
ค.ภราดรภาพ
ง.ถูกทุกข้อ
2.การประชุมคองเกรชแห่งเวียดนามในค.ศ.ใด
ก.  1813
ข.   1814
ค.  1815
ง.  1816
3.จักวรรดิออสเตเรียเป็นแหล่งรวมชนหลายเชื้อชาติมีประเทสใดบ้าง
ก.เยอรมัน
ข.โปล
ค.อิตาเลียน
ง.ถูกทุกข้อ
4.ปัญหาการเรียกร้องดินแดนของชาวอิตาเลียนในค.ศ.ใด
ก.  1913
ข.  1914
ค.  1915
ง.  1916
5.สนธิสัญญาทำขึ้นภายหลังสิ้นสุดสงครามฟรังโก-ปรัสเซียในค.ศ.ใด
ก.  1870
ข.  1871
ค.  1872
ง.  1873
6.การเกิดสงครามบอลข่านในค.ศ.ใด
ก.   1910
ข.  1911
ค.  1912
ง.  1913
7.ประเทศมหาอำนาจเกิดใหม่คือประเทศใด
ก.เยอรมันนี
ข.ไทย
ค.อังกฤษ
ง.จีน
8.ฝ่ายมหาอำนาจกลางการปกครองด้วยประเทษใด
ก.เยอรมันนี
ข.ออสเตรีย-ฮังการี
ค.อิตาลี
ง.ถูกทุกข้อ
9.วิลเลี่ยมที่ 2 ขึ้นครองราชย์เป็นจักพรรดิแห่งจักวรรดิเยอรมันีในค.ศ.ใด
ก.  1777
ข.  1888
ค.  1999
ง.  2000
10.ฝ่ายเยอรมันนี ปฏิ่สธต่ออายุสัญญารีอินชัวรันด์ในค.ศ.ใด
ก.  1870
ข.  1880
ค.  1890
ง.  1891
11.เยอรมันประกาศสงตรามกับฝรั่งเศลเมื่อวันที่เท่าใดเดือนอะไร
ก.  3  พฤษาคม
ข.  3  สิงหาคม
ค.  3  กันยายน
ง.  3  ตุลาคม
12.ยึดครองดินแดนฝรั่งเศลได้ประมาณกี่ตารางกิโลเมตร
ก.  20,000  ตารางกิโลเมตร
ข.  22,000  ตารางกิโลเมตร
ค.  23,000  ตารางกิโลเมตร
ง.  21,000  ตารางกิโลเมตร
13.ในระยะแรกกองทัพรัสเซียเป็นฝ่ายได้ชัยชนะแต่หลังจากค.ศ.ใด
ก.  1914
ข.  1913
ค.  1915
ง.  1916
14.เมื่อตุรกีและชัลแกเรียซึ่งเข้าสงครามเป็นฝ่ายเยอรมันในค.ศ.ใด
ก.  1913
ข.  1914
ค.  1915
ง.  1916
15.เรือดำน้ำเยอรมันนีจมเรือซิแทเนียซึ้งมีคนโดยสารกี่คน
ก.  1,000  คน
ข.  1,200  คน
ค.  1,300  คน
ง.  1,400  คน
16.เป้นคนอเมริกากว่ากี่ร้อยคน
ก.  90  คน
ข.  100  คน
ค.  200  คน
ง.  300  คน
17.ประกาศสงครามกับเยอรมันนีเมื่อวันที่เท่าใด
ก.  6  มกราคม
ข.  6  กันยายน
ค.  6  สิงหาคม
ง.  6  เมษายน
18.ได้ชัยชนะในการที่แม่น้ำมารันที่เท่าใด
ก.  1
ข.  2
ค.  3
ง.  4
19.สงครามโลกครั้งที่  1  สิ้นสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ.ใด
ก.  ค.ศ.1918
ข.  ค.ศ.1917
ค.  ค.ศ.1916
ง.  ค.ศ.1915
20.หทารอังกฤษเสียชีวิตประมาณกี่หมื่อนคน
ก.  4  หมื่นคน
ข.  5  หมื่นคน
ค.  6  หมื่นคน
ง.  7  หมื่นคน

5 ความคิดเห็น: